پارچ مسی خمره ایو چکش خورده

کد محصول: 1 1 5 10

48000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

پارچ مسی خمره ایو چکش خورده


پارچ و لیوان
مسی
چکش خورده دستی
10.5 * 17 سانتی متر
500.00 گرم
پارچ مسی، خمره ی، چکش خورده مناسب برای آب و نوشیدنی های خنک ، رنگ بیرونی مسی و رنگ داخلی سفید شده مناسب برای نگهداری آب و شربت های در یخچال ظرفیت دو لیتر آب، داری دسته
خرید

پارچ مسی خمره ایو چکش خورده

پارچ مسی، خمره ی، چکش خورده مناسب برای آب و نوشیدنی های خنک ، رنگ بیرونی مسی و رنگ داخلی سفید شده مناسب برای نگهداری آب و شربت های در یخچال ظرفیت دو لیتر آب، داری دسته

خرید

پارچ مسی خمره ایو چکش خورده

پارچ مسی، خمره ی، چکش خورده مناسب برای آب و نوشیدنی های خنک ، رنگ بیرونی مسی و رنگ داخلی سفید شده مناسب برای نگهداری آب و شربت های در یخچال ظرفیت دو لیتر آب، داری دسته