سینی مسی گرد سفید شده کار دست

کد محصول: 1 1 1 34

26500 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

سینی مسی گرد سفید شده کار دست


سینی و دیس
مسی
طرح دستی
28 سانتی متر
200.00 گرم
سینی مسی، سفید شده کار دست سنتی با لبه های کوتاه مناسب برای سرو چای
خرید

سینی مسی گرد سفید شده کار دست

سینی مسی، سفید شده کار دست سنتی با لبه های کوتاه مناسب برای سرو چای

خرید

سینی مسی گرد سفید شده کار دست

سینی مسی، سفید شده کار دست سنتی با لبه های کوتاه مناسب برای سرو چای