دیس بیضی مسی

کد محصول: 1 1 4 39

73000 اضافه کردن به سبد خرید

موجود : موجود د رانبار

دیس بیضی مسی


سینی و دیس
مسی
ساده
38 *15 سانتی متر
650.00 گرم
دیس بیضی مسی مناسب برای شیرینی و میوه ، تک پایه با ارتفاع مناسب لبه های بلند و کنگره دار رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی
خرید

دیس بیضی مسی

دیس بیضی مسی مناسب برای شیرینی و میوه ، تک پایه با ارتفاع مناسب لبه های بلند و کنگره دار رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی

خرید

دیس بیضی مسی

دیس بیضی مسی مناسب برای شیرینی و میوه ، تک پایه با ارتفاع مناسب لبه های بلند و کنگره دار رنگ داخلی سفید و رنگ بیرونی مسی